Služby

Zabezpečujeme plný servis v oblasti elektroinštalačných služieb od montáže NN prípojky, rozvodov svetelnej a motorickej elektroinštalácie, až po montáž bleskozvodu spolu s vykonaním odbornej prehliadky a odbornej skúšky. Naše služby poskytujeme obyvateľstvu, malým firmám, rovnako ako organizáciám a veľkým podnikom, rýchlo, spoľahlivo a za seriózne ceny.

Činnosť firmy možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok el. zariadení NN, VN v objektoch unilap-100_mensitriedy A, B

Vyhotovujeme revízie elektroinštalácií rodinných domov, kancelárií, výrobných hál alebo iných budov, taktiež revízie elektrických strojov a zariadení, ručného el. náradia a podobne. Revízie vyhotovujeme aj pre bleskozvodné zariadenia a pre objekty s nebezpečenstvom výbuchu na základe oprávnenia Inšpektorátu práce.

 • Vykonávanie revízií el. náradia a el. spotrebičov
 • Projekčná činnosť

Realizácia projektov v oblasti NN rozvodov a bleskozvodov el. zariadení. Zabezpečíme podľa Vašich požiadaviek projektovú dokumentáciu presne podľa Vašich želaní a prianí. Samozrejmosťou po dokončení diela je vypracovanie skutkového stavu.

 • Vypracovanie cenovej ponuky elektroinštalačných prác, bleskozvodov a uzemnenia

business-idea-1553769_800

 

Vypracovanie cenovej ponuky elektroinštalačných prác, ktoré je výhodné pre zákazníka na porovnávanie cien od iných dodávateľov. Zákazníkovi ponúkame ponuku vyhotovenú cez montážny cenník, kde ceny materiálov sú východiskové ceny firmy.

Cenové ponuky zasielame vo formáte *PDF. alebo *TIF.

 

 • Výroba rozvádzačov NN

Pre bezpečnú funkčnosť elektrického zariadenia je nutné zabezpečiť aj kvalitné a vzhľadovo nerušiace, ekonomicky vhodne umiestnené rozvádzače. Poznáme niekoľko druhov rozvádzačov podľa významu (RE, RS, RM, RMS, USM, atď.,), ale na tomto mieste prezentujeme len výrobok ako taký. Vyrábame dva druhy rozvádzačov:

 • plastové (farba, veľkosť, umiestnenie prvkov daná výrobcom)
 • oceľoplechové – navrhneme veľkosť rozvádzača a optimálne riešenie, tak aby bol vhodný pre zákazníka a aj vyhovoval STN EN 60439 – 1 – 11

0063

Samozrejmosťou u rozvádzačoch je Osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača, o akosti a kompletnosti výrobku.

 • Meranie a regulácia výmenníkových staníc

Meranie a regulácia (MaR) čím ďalej, tým viac preniká už aj do domácností a zďaleka nielen pre solventných. Okrem priemyselných systémov MaR vykonávame aj riadenie v rodinných domoch, domácnostiach a kanceláriách. Príkladom môže byť nasvetľovanie záhrad podľa požiadaviek záhradného architekta (svetelná scéna), Naprogramované nesystematické osvetľovanie bytu a spúšťanie a zdvíhanie žalúzií počas dlhšie trvajúcej neprítomnosti rodiny (ilúzia prítomnosti členov rodiny v dome), programové vykurovanie bytu na pokyn majiteľa, pri predpokladanom príchode do bytu počas dlhšie trvajúcej neprítomnosti, atď.

 • Kompenzácia jalového výkonu
 • Predaj elektroinštalačného materiálu
 • Elektroinštalačné práce na NN
 • Školenie a skúšky elektrotechnikov §21 – §23
 • Aktualizácia osvedčenia elektrotechnikov §21 – §23Rekonštrukcie, opravy el. zariadení, bleskozvodov a uzemnenia

podpery-vedenia

 • Káblové rozvody NN, káblové rozvody verejného osvetlenia
 • Elektronické zabezpečovacie zariadenia (EZS) a ochrana objektov pred nepovoleným vniknutím
 • Dodávka a montáž vykurovacích telies (temperovanie odkvapových žľabov, podlahové vykurovanie)
 • Požiarna ochranaextinguisher-157772_1280
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby a pri zmene v užívaní stavby,
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

 


Scroll to Top